ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ - Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0305...

^ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Філософія

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напряму підготовки 0305 – економіка та підприємництво

(шифр і назва напряму підготовки)


для спеціальності міжнародна економічна теорія 6.030.503

(шифр і назва спеціальності (тей)

економічного факультету

(назва інституту, факультету, відділення)

Форма

навчання

Курс

СеместрЗагальний

обсяг

(год.)Всього

аудит.

(год.)


у тому числі (год.):


Самос-

тійна

робота

(год.)

Контрольні (модульні) роботи

(шт.)

Розрахунково-графічні роботи

(шт)

Курсові проекти (роботи), (шт.)
Залік

(сем.)Екзамен

(сем.)ЛекціїЛабораторні

Прак тичні

Денна

ІІ

ІІІ

108

54

36
18

54

2


п/уРобоча програма складена на основі: освітньо-професійної програми ГСВО

напряму 0305 – економіка та підприємництво

(шифр, назва)

варіативної частини освітньо-професійної програми спеціальності міжнародна економічна теорія 6.030.503

(шифр, назва)

Робоча програма складена Рижак Людмилою Віталіївною, доцентом, кандидатом філософських наук

(вчена ступінь, вчене звання, ім’я та ініціали автора (ів) прграми)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії) ________________________________________________________________________


Протокол № ___ від. “____”________________2010 р.


Завідувач кафедрою філософії


_______________________ (Карась А.Ф.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2010 р.


Схвалено методичною комісією напряму 0301 – філософія

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________2010 р.


“_____”________________2010 р. Голова _______________( Мельник В.П.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


^ 1. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ

Шифр умінь та змістових модулів


Зміст умінь, що забезпечується

ЗМ1

 • працювати з філософською літературою (книгами, словниками та іншими джерелами інформації);

 • логічно мислити, послідовно та аргументовано розвивати свою думку, відрізняти істотне від другорядного;

 • застосовувати філософський категоріальний апарат в процесі прийняття рішень та визначенні оптимальних шляхів їх ефективної реалізації;

ЗМ1

 • формулювати на теоретичному рівні світогядні проблеми та здійснювати пошук шляхів їх розв’язання;

 • аргументувати свою світоглядну позицію;

 • чітко висловлювати думки в процесі спілкування і вести коректно полеміку;

ЗМ2

 • критично мислити, переосмислювати особистісні вартості;

 • аналізувати буттєві проблеми на теоретичному рівні;

 • застосовувати філософську методологію до розв’язання екзистенційних проблем;

ЗМ2

 • свідомо використовувати гносеологічні моделі у фаховому пізнанні;

 • свідомо застосовувати філософську методологію інтепретації у фаховій діяльності;

ЗМ2

 • аналізувати та розуміти значення своєї фахової діяльності для національного відродження України;

 • бачити перспективи культуро-цивілізаційного поступу України. 1. ^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекційний курс

Шифр змістового

модуля


Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

ЗМ1

Філософська думка в контексті культурно-історичного поступу

36

ЗМ2

Основні проблеми новітньої філософії

362.5. Самостійна робота студента:

(денна форма навчання)

Підготовка до семінарських занять, опрацювання теми та оригінальних текстів до теми, підготовка словника термінів до теми, підготовка рефератів та есеїв. 1. ^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ,

МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ


1. Людмила Рижак. Філософія як рефлексія духу. Навч. посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 640 с.

2. Людмила Рижак. Філософія як рефлексія духу. Хрестоматія. Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 538 с.

3. Програма курсу (електронний варіант).

4. Плани семінарських занять (електронний варіант).

5. Питання до іспиту (електронний варіант).

6. Рейтингова оцінка знань студентів (електронний варіант).


 1. ^ КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ


Оцінка “відмінно” виставляється за повні, систематичні, логічно викладені знання. Студент повинен розуміти суть філософської парадигми кожної історичної епохи, місце в ній конкретних представників філософської думки, коло їх ідей і суть їх внеску в розвиток філософії. Він повинен володіти категоріальним апаратом, навичками логічного доведення, мати власну позицію по суті поставлених питань.

Оцінка “добре” передбачає, що, в цілому володіючи матеріалом, студент допускає незначні неточності та окремі помилки, виклад недостатньо систематизований, розуміння суті понять та категорій не завжди чітке.

Оцінка “задовільно” виставляється студенту, який має суттєві недоліки у викладі навчального матеріалу, має прогалини у знаннях, потребує навідних питань і не може самостійно побудувати логіку відповіді. Разом з тим оцінка “задовільно” передбачає засвоєння вузлових питань, розуміння суті основних проблем курсу.

Оцінка “незадовільно” виставляється студенту, який не розуміє суті поставлених питань, не має знань основних проблем та понять курсу філософії, не орієнтується в змістові основних епох розвитку філософської думки. 1. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
  1. Письмові бліц-контрольні роботи на семінарах стосовно знання категоріального апарату теми.

  2. Заслуховування та обговорення усних відповідей студентів.

  3. Заслуховування та обговорення рефератів.

  4. Написання есеїв та їх аналіз.

  5. Написання двох модульних робіт.

  6. Колоквіум з оригінальних текстів.Автор _____________________ ( Рижак Л.В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)
1824264276398692.html
1824356327990498.html
1824455236248589.html
1824691843879797.html
1824784649421758.html